Eliza Segiet


Be Yourself


Between the lands,

life occurs,

under the crystal panel -

another world.


A multi-colored,

delightful agitation

that one can become part of.


For a few moments

breathing differently,

looking closer,

experiencing anew.


In the vastness of the depths

underwater magic takes place.


Even for a moment,

forgetting that our place is above,


where breathing in and out

do not require thinking.

Where the needs

are getting bigger.


Becoming a fish,

compelling admiration,

not exceeding one’s own abilities.


Just:

Be.

Be - yourself.

Translated by Artur Komoter
Być sobą


Pomiędzy lądami

dzieje się życie,

pod krystaliczną taflą -

inny świat.


Wielobarwne,

zachwycające poruszenie,

którego można stać się częścią.


Przez parę chwil

oddychać inaczej,

widzieć bliżej,

doznawać po nowemu.


W bezmiarze toni

toczy się podwodna magia.


Choć na moment zapomnieć,

że nasze miejsce jest powyżej,


tam, gdzie wdech i wydech

nie wymagają myślenia.

Tam, gdzie potrzeby

są coraz większe.


Zostać rybą,

wzbudzać zachwyt,

nie przekraczać własnych możliwości.


Po prostu:

Być.

Być - sobą.


Adventure

Between the Panamanian Passage,

the surrounding water,

fragments of ancient civilization,

nature stronger than man.


Waterfalls attract the curious,

they show

their strength and powerlessness

of the human

towards them.


Emerging from the mists

variegated rocks,

sometimes in the sun

glisten with not one rainbow.

A surfy water storm

awakens the imagination.

How many people saw it,

How many more will see?


Gardens

floating on the lakes delight.


A lot to write about this part of the world...

It’s better to experience it.


In the past, El Dorado was sought for

today

- hello, adventure

on the ledge behind the great water.

Translated by Artur KomoterPrzygoda


Pomiędzy Przesmykiem Panamskim,

dookolną wodą,

okruchy dawnej cywilizacji,

przyroda silniejsza od człowieka.


Wodospady przyciągają zaciekawionych,

pokazują

swoją siłę i bezsilność człowieka

wobec nich.


Wyłaniające się z mgieł

różnobarwne skały,

czasem w słońcu

mienią się niejedną tęczą.

Spieniona burza wodna

rozbudza wyobraźnię.

Ile osób to widziało,

ile jeszcze zobaczy?


Pływające

na jeziorach ogrody zachwycają.


Wiele by pisać o tej części świata...

Lepiej jej doświadczyć.


Dawniej poszukiwano El Dorado,

dzisiaj

- witaj, przygodo

na skalnej półce z tyłu wielkiej wody.
Totem

The builder and the destroyer,

the thinking and the thoughtless

leaves behind a trace of

plastic

- a totem of the present.

Translated by Artur KomoterTotem


Budowniczy i niszczyciel,

myślący i bezmyślny

zostawia po sobie ślad

plastiku

- totem współczesności.


Eliza Segiet


Eliza Segiet graduated with a Master's Degree in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University. Author’s poem Questions won the title of the International Publication of the Year (2017) in Spillwords Press.
Author's poem Sea of Mists won the title of the International Publication of the Year (2018) in Spillwords Press. Author's works can be found in anthologies and literary magazines worldwide.